نگاتیو و لوح فشرده (CD)
لوح فشرده یا سیدی یک لوح گرد نوری است که برای انبار کردن دادههای رقمی (دیجیتالی) بکار میرود. لوح فشرده در اصل برای کار با آواهای دیجیتالی شده، اختراع شده بود و همچنین به عنوان ابزار ذخیره و انبارش دادهها یا همان لوح فشرده فقط خواندنی (سیدی رام CD-ROM) هم استفاده میشود. ابزاری که توانایی خواندن سیدی رام را دارند امروزه از اجزاء استاندارد رایانههای شخصی بشمار میروند. رویهمرفته لوحهای فشردهٔ آوایی با لوحهای فشرده فقط-خواندنی تمایز دارند و لوحنوازهایی (CD players) که برای شنیدن آوا درست شدهاند نمیتوانند دادههایی که بر روی سیدی رام انبار شده را درست بفهمند، گرچه رایانههای شخصی معمولاً میتوانند لوح صوتی را هم بنوازند.
نظرات کاربران
UserName