تصویر گلهای لاله زیبا و قطرات شبنم
لاله (نام علمی: Tulipa) نوعی گل است. بر طبق روایاتی این گل اصالتاً متعلق به ایران و آسیای میانه بودهاست. بیش از صد نوع لاله امروزه در جهان طبقه بندی شدهاست. به نظر میرسد نام گل لاله از کلمه لال یا همان لعل از زبان سانسکریت به معنی قرمز گرفته شده باشد. در این صورت یا نام این گل منشأ هندی دارد یا کلمه لال در فارسی هم به این معنی به کار میرفتهاست. علیرغم اینکه گل لاله به طور طبیعی در دشتها و کوهستانهای ایران میروید ولی مردم با ذکر گل لاله در واقع گل شقایق در ذهنشان نقش میبندد. حتی گل لالهٔ شعر ترکی لاله لر همان شقایق است که در نماهنگ آن آشکار است.
نظرات کاربران
UserName