تصویر مجسمه (تندیس) یک شیر
تندیس یا مجسمه پیکرهای است که اغلب به هدف یادآوری یا به نمایش گذاشتن وجود یک انسان، شیء، حیوان یا واقعه ساخته میشود. به کسی که تندیس میسازد پیکرتراش میگویند که با حجمسازی تفاوت دارد. مجسمههای بسیاری برای بزرگداشت وقایع تاریخی ساخته شدهاند. از آن جمله میتوان به مجسمهٔ نبرد هیروشیما اشاره کرد.
نظرات کاربران
UserName