تصویر منظومه شمسی

منظومه شمسی (پارسی سره:سامانه خورشیدی) یک سامانه ستارهای است متشکل از خورشید و اجرام فضایی است که در دام گرانش آن هستند. این اجرام شامل ۸ سیاره، ۵ سیاره کوتوله، ۱۶۲ قمر و اجرامی چون سیارکها، دنبالهدارها و غبار میانسیارهای (شامل کمربند کویپر و ابر اورت) میشوند. کره زمین نیز سیارهای از سیارههای سامانه خورشیدی است.

نظرات کاربران
UserName