نقاشی دیجیتالی پرندگان و لانه ای بسیار بزرگ
لانه، پناهگاهی است به منظور نگهداری و حفاظت تخم جانوران. لانه همچنین محلی برای زندگی و رشد بچه های جانداران (معمولا پرندگان و خزندگان) به شمار می رود. لانه ها معمولا از برگ، علف و شاخه های کوچک درختان درست می شود.
نظرات کاربران
UserName