تصویر چند زرافه در صحرا
زرافه یکی از جانوران غول پیکر روی زمین است، و از بلندقدترین حیوانات و یکی از عجایب موجودات است. درازی فوق العاده گردن و پاهایش گونهٔ تناسبی با تنهاش ندارد، و بلندی قدش که احیاناً از ۶ متر تجاوز میکند، سیمای ناموزون و استثنائی به او میبخشد. به علاوه چنین به نظر میآید که این حیوان هر قسمت از بدنش را به یکی از یکی از حیوانات شباهت دارد مثلاً تنهاش به اسب، گردنش به شتر، پاهایش به بز کوهی، شاخهایش به گاو وحشی، وگوشهایش به گوش الاغ شباهت دارد، و پوست بدنش از پشم کوتاهی پوشیده شده با نقش پوست پلنگی است، بنابراین به پلنگ هم بی شباهت نیست. به همین جهت در قدیم آن را (شتر، گاو پلنگ) هم نامیدهاند، واز قرنها پیش همواره به عنوان یکی از حیرتانگیزترین اعجوبههای طبیعت مورد بحث و توجه بودهاست.
نظرات کاربران
UserName