تصویر اسکیت بازی روی برف
اِسکی نام چند گروه رشته ورزشی است که در آنها از تختههایی با اشکال گوناگون که به پای ورزشکاران بسته میشود جهت سر خوردن روی سطوح مختلف استفاده میشود. اِسکی به دو دسته اصلی تقسیم میشود که نوع قدیمی تر آن در اسکاندیناوی ترتیب داده شده به صورتی که اتصالات پاشنه آن رها و آزاد میباشد و تخته به پنجه چکمه اسکی باز وصل میشود و نه به پاشنه پس اسکی باز توانایی مانور و ایجاد حرکت و پیچ بیشتر و در عین حال به زانو خم شذن را خواهد داشت. انواع اسکی عبارتند از : 1- اسکی روی برف 2- اسکی روی آب 3- اسکی روی چمن
نظرات کاربران
UserName