تصویر یک قو روی آب
قو بزرگترین پرنده آبزی و شاید زیباترین و باوقارترین پرنده جهان باشد . گردن بسیار دراز و ظریفی دارد ومثل سایر پرندگان آبزی جثهای نسبتاً بزرگ دارد . پاهایش کوتاه وپنجه اش پرده دار است . نر و ماده به قدری هم شکلند که تشخیص آنها از یکدیگر دشوار است . قوها معمولاً سفیدند اما دو گونه قوی سیاه هم هست ، یکی قوی سیاه استرالیایی که پر و بالش جز نوک شاهپرهایش سیاه است ودیگری قوی گردن سیاه آمریکای جنوبی که رنگ پرهای گردن آن سیاه است. در واقع قوی نیمکره شمالی پرهای سفید وقوی نیمکره جنوبی پرهای سیاه وسفید یا سیاه دارند.
نظرات کاربران
UserName