تصویر یک پرنده سفید
پَرَنده یا مرغ به جانورانی که بدنی پوشیده از پر دارند و خونگرم میباشند گفته میشود. بیشتر پرندگان توانایی پرواز دارند. پرندگان مهرهدارانی هستند خونگرم با پوشش پر و تخمگذار، در این موجودات زائدههای حرکتی قدامی به صورت بال تغییر شکل یافته و زائدههای حرکتی خلفی برای راه رفتن، نشستن و یا شناکردن سازگاری یافتهاست. این گروه از موجودات از فرمانرو جانوران، شاخه طنابداران، زیرشاخه مهرهداران، رده پرندگان مشتق شده و بعد از پستانداران از تکاملیافتهترین جانوران میباشند.
نظرات کاربران
UserName