یک لنگه چکمه (پوتین)
چَکمه گونهای پایافزار است که معمولاً هم پا و هم قوزک پا را میپوشاند. برخی چکمهها تا زانو و گاه تا بالای ران را هم میپوشانند. پاشنه چکمهها معمولاً به گونهای ساخته میشود که از بقیه کف چکمه قابل تشخیص باشد. چکمهها در آغاز برای کارگران درست شده بود ولی امروزه چکمههای زیادی نیز برای زیبایی و مد بویژه برای بانوان ساخته میشود. چکمه واژهای دخیل از ترکیاست و معادل فارسی آن موزه است.
نظرات کاربران
UserName