دکمه
دُگمه، دُکمه یا تُکمه از اجزای لباس است که برای بستن بخش باز لباس بکار میرود. تکمه گویچه کلاه و گریبان و پیراهن و امثال آن است که در مادگی داخل میشود و قطعهای از پوشاک را به قطعه دیگر میپیوندد. در قدیم تکمههایی از طلا یا برنج برای پیوند پردههای خیمه جماعت بکار میرفت. دکمههای سرآستین از متنوعترین نوع دکنههای پوشاک هستند. دکمههای سرآستین در آغاز ویژه طبقه اشراف و ثروتمندان بود. یکی از مدلهای اصلی دکمه سرآستین یک دایره خیلی کوچک است که به وسیله یک میله فلزی به دایره تزئینی بزرگتری متصل میشود. قسمت پشت بعضی از دکمههای سرآستین به شکل لولایی و متحرک است، این مدل از سایر انواع دکمه سرآستین مرسومتر است.
نظرات کاربران
UserName