جاي قلم و مداد سفالی
ظرف و استفاده از آن، قدمتی بسیار طولانی داشته و به پیش از تاریخ باز میگردد. قدیمیترین ظروف سفالی جهان در منطقه بین النهرین و ایران (متعلق به هزاره چهارم پیش از میلاد) یافت شدهاند. همزمان، ظروف مشابهی در چین نیز استفاده میشدهاند. بزرگترین ظرف مفرغی جهان به وزن بیش از ۸۵۰ کیلوگرم در چین کشف شدهاست. همچنین در همین کشور ظروف سفالی دارای نقاشیهایی با مضمون رقص محلی با قدمت ۵۰۰۰ سال یافت شدهاست. استفاده از ظروف سفالی در آمریکای جنوبی نیز سابقهای طولانی دارد.
نظرات کاربران
UserName