صدفهایی داخل سبد
صَدَف یا صدف دریایی نام عامی است که به پوسته سخت کلیه جانوران نرمتنی که دارای پوشش خارجی هستند اطلاق میشود، از قبیل دوکفهایها و شکمپایان. برخی از انواع صدف، خوراکی هستند. صدف تا ۱۹۳۳ پول رایج کشور پاپوا گینه نو بود. واژه صدف در ایران برای نامگذاری دختران نیز بکار میرود.
نظرات کاربران
UserName