خودروهاي بسيار سبك ادیسون 2 (Edison2)
خودروي Edison2 به دليل استفاده مبتكرانه از مواد سبك آيروديناميك ممتاز و هزينههاي بسيار پايين توليدش به اين رتبه دست يافته و شايسته تقدير است. اليور كوتنر، بنيانگذار اين طرح ميگويد كه قيمت هدف در نظر گرفته شده براي اين ماشين 20 هزار دلار است. اين خودرو داراي 4 صندلي بوده كه از قطعات فلزي و غالبا آلومينيوم ساخته شده است. به دليل وزن بسيار پايين آلومينيوم اين ماشين وزني حدود 830 پوند (معادل 376 كيلوگرم) دارد كه حدود يكچهارم وزن خودروهاي متوسط موجود در بازار است. اين ماشين شبيه ماشينهاي مسابقهاي عصر فضا و شكل آن تداعيكننده قطره اشك است. 4 چرخ فاصلهدار از بدنه نيز به تعادل بيشتر آن در تصادفات و برخوردها كمك ميكند.
نظرات کاربران
UserName