ماشین مفهومی
ماشین مفهومی یک وسیله نقلیه یا ماشین ساخته شده است که به خاطر ظاهر طراحی شده جدید و یا تکنولوژی جدید به نمایش گذاشته می شود. شرکتها اغلب در نشان دادن ماشین مفهومی و موتور آنها به ارزیابی واکنش مشتری نسبت به طرح های جدید و رادیکالی که در شانس تولید آن تاثیر دارد می پردازند. اتومبیل مفهومی هرگز به طور مستقیم در خط تولید قرار نمی گیرد بلکه در دوران مدرن، تغییرات بسیاری قبل از طراحی پایانی به خاطر ایمنی و اطمینان از هزینه نهایی و عملی بودن آن انجام می شود.
نظرات کاربران
UserName