تصویر یک سوسمار
سوسمار به هرگونه حیوانی که به خانواده حیوانی و بیولوژیک سوسمارها یا کروکودیلها تعلق داشته باشد، اطلاق میگردد. این واژه میتواند بطور گشادهای برای اعضای خانواده حیوانی کروکودیلیا، برای مثال سوسمارهای حقیقی، تمساح و تمساح آمریکایی از خانواده تمساحها و گاریالها از خانواده گاویالیدائه بکار رود. سوسمارها در خشکی جفتگیری میکنند.
نظرات کاربران
UserName