تصویر چند لاک پشت درون آب
لاکپشتها خزندگانی هستند از راستهٔ لاکپشتسانان (Testudines). بیشتر بدن لاکپشتها بهوسیله یک استخوان یا صدف غضروفی حفاظت شدهاست. این استخوان یا صدف از دندههای آنها مشتق شده است. از ۳۰۰ گونهٔ موجود برخی از آنها شدیداً در معرض انقراض قرار دارند. لاکپشتها جزو جانوران خونسرد هستند. از گونههای معروف آن میشود به لاکپشت زینی، لاکپشت چرمی و لاکپشتهای سهچنگالی اشاره کرد.
نظرات کاربران
UserName