تصویر یک قورباغه آبی روی برگ
قورباغه های سمی از غدههای پوستی خود ، زهر ترشح میکنند، رنگشان زرد و حتی قرمز است و در اکوادر زندگی میکنند.‏ این قورباغههای زهرپاش که در چندین خانواده رده بندی شدهاند، با رنگهایشان خود را از ‏‏آسیب شکارگران در امان میدارند و در واقع ، با رنگ فریبنده به شکارگران هشدار می‏‏دهند که به سراغ آنها نروند. زهر موجود در بدن قورباغه ، فیلوباستی تریبیلیز تا حدی ‏زیاد ‏است که میتواند 20000 موش یا 20 انسان را بکشد. حتی تماس با این ‏قورباغه برای ‏انسان کشنده است.مردم بومی کلمبیا ، هنگام شکار از زهر این قورباغه استفاده میکنند و آن را به ‏‏تیر و کمان خود میمالند.
نظرات کاربران
UserName