تصویر یک نوزاد مارمولک در آب
مارمولک نام عمومی گروه بسیار بزرگی از خزندگان است که از نزدیک به ۳۸۰۰ گونه تشکیل میشوند. مارمولکها در سرتاسر کره زمین بجز قطب جنوب پراکنده شده اند. اکثر مارمولکها چهار اندام، گوشهای خارجی و یک دم دارند. بسیاری از مارمولکها قادرند دم خود را در مواقع احساس خطر بیاندازند تا از دست جانوران دیگر و خطرها فرار کنند. مارمولکها دید پیشرفتهای دارند و قادرند رنگها را ببینند.همچنین مارمولکها دارای حس بویایی قدرتمندی نیز هستند. طول بدن مارمولکها از چند سانتیمتر تا سه متر (در گونه اژدهای کومودو) متفاوت است.
نظرات کاربران
UserName