تصویر یک روباه قُطبی
روباه قُطبی، گونهای روباه است که در نواحی قطبی اروپا، آسیا و آمریکای شمالی زندگی میکند. اندازه بدن آنها بین چهل و شش تا شصت و هشت سانتیمتر است و اندازه دم آنها تا سی و پنج سانتیمتر میشود. روباه قطبی از معدود جانورانیست که میتواند در برف و یخ زندگی کند. آنها پاهای کوتاه و پرمو دارند و گوشهای آنها کوچک و تقریباً گرد است. این روباهها از جوندگان کوچک، پرندگانی که بر روی زمین زندگی میکنند، باقی مانده غذای خرس قطبی و حتّی لاشه حیوانات تغذیه میکنند. سوراخهای پای تپّهها و صخرهها پناهگاههای خوبی برای روباهها میباشند ولی آنها در طول زمستان نمیخوابند و میتوانند دمای پنجاه درجه زیر صفر را نیز تحمّل کنند.
نظرات کاربران
UserName