تصویر دو بچه پلنگ
پلنگ میتواند به سرعت از درخت بالا رفته و در لابهلای شاخهها خود را از پنهان کند. جگوار به کمک پنجه و آرواره نیرومندش میتواند شکارهای بزرگی مانند تاپیر، میمونها و گوزن را از پا درآورد. گاه اگر مجبور شود سراغ خزندگان و لاکپشتها هم میرود. اکنون این جانور در بسیاری از بخشها در خطر انقراض قرار گرفته است. این جانوران تنها زندگی میکنند. جگوارهای ماده پس از ۹۳ تا ۱۰۵ روز بارداری یک تا چهار توله میزایند و در مکانی امن از آنها نگهداری میکنند.
نظرات کاربران
UserName