تصویری از یک رود میان صحرا

قرآن كریم میفرماید: قل من بیده ملكوت كل شیء بگو فرمانروایی هر چیزی به دست كیست؟ مؤمنون 88 . این آیه نه فقط میگوید همه موجودات تحت حاكمیت خداوند هستند، بلكه علاوه بر این، حاكی از این است كه مبدأ مابعدالطبیعی همه موجودات در دست خداوند است. این آیه قرآنی بیانگر آن است كه طبیعت مرتبه مستقلی از واقعیت با نظمی مستقل از آن خود نیست، بلكه اصل و مبدأ آن در مرتبه دیگری از واقعیت كه الهی است، مقام دارد. خداوند هم حاكم عالم طبیعت است كه بر آن سیطره دارد و هم اصل عالم طبیعت را در دست دارد، همان اصولی كه نظم و هماهنگی مشهود در جایجای خلقت از آنها مأخوذ است و قرآن پیوسته از آن با عنوان دلایل ظاهری بر وجود خداوند، حكمت و قدرت او یاد میكند.

نظرات کاربران
UserName