تصویری از یک قلعه قدیمی

دژ یا قلعه، استحکامی است که اطراف شهرها میساختند. هنگام جنگها، مردم شهر تا زمانی که بیم حمله دشمن داشتند، درون دژها میماندند و معمولاً در دژ آذوقه برای چند ماه وجود داشت، مانند دژ طرق (شهرستان طرقرود از توابع نطنز) و الموت. برای محافظت از ساختمان و استحکامات و قسمتهای مختلف قلعه بارو ساخته میشده است. دیوارهای دفاعی و خاکریزهای متعلق به آغاز سکونت انسان در ایران هنوز برجاست. شکل آنها به موازات پیشرفت سلاحهای تهاجمی و تدافعی تکامل یافته است.

نظرات کاربران
UserName