نقش و نگار روی چمن

چمن بیشتر در طراحی پارکهای عمومی ، باغات گیاه شناسی ، استادیومهای ورزشی و زمینهای بازی مورد استفاده قرار میگیرد. البته چمن جهت پر نمودن جاهای خالی ، باغچههای بزرگ منازل هم در نظر گرفته میشود. چمنها را به دو دسته چمنهای گرمسیری و سردسیری طبقه بندی میکنند چمنهای سرد سیری که به چمنهای فصل خنک هم مشهورند ویژه مناطق سردسیری و یخبندان میباشد. چمنهای گرمسیری بهترین رشد و نمو خود را در هوای گرم (بالای30درجه سانتیگراد) دارند. چمنهای سردسیری در دو زمان کاشته می شوند یکی اوایل بهار و اوایل پائیز در مورد چمنهای گرمسیری به جزء زمانهای بسیار گرم یا بسیار سرد در هر موقعی از سال میتوان اقدام به کشت نمود.

نظرات کاربران
UserName