نقش و نگار روی چمن

چمن یکی از اجزای اصلی و ضروری اغلب پارکها و باغها به شمار می رود و در طراحی و ایجاد فضای سبز به عنوان زمینه طراحی و کاربرد دارد. چـمن كـاری در پـارك بـرای بـهره بـرداری تـفـريـحی مـی بـاشد در اين نـوع چـمـن كـاري بـعـد از مشـخـص شـدن مـكـان مـناسـب بـرای درخـتان و درختـچـه ها و كـاشـت گـل هـا چـمن مـنـاسـب را پـيدا كـرده و چـمـن كـاري را درآن محل انجام می دهنند.

نظرات کاربران
UserName