نقش و نگار روی چمن

کاربرد چمن عبارتند از : 1- به عنوان زمینه در برنامه فضای سبز استفاده از رنگ سبز چمن که باعث بهتر دیده شدن سایر گیاهان میشود. 2- چمن به عنوان یک جز از گیاهان زینتی فضاهای سبز محسوب میگردد. 3- چمن مکان مناسبی برای بازی بچهها میباشد. 4- چمن در زمینهای ورزشی استفاده میشود.

نظرات کاربران
UserName