نقش و نگار روی چمن

چمـن را به عنـوان بوم نقاشـی در كاشـت فضـای سـبز اسـتفاده می كنند يعنی به عنـوان زمـينه ی فضـای سـبز اسـتفاده می شود . برای طـراحی فضای سبز ابتدا محـل گـل و درختـان را مشـخص مـی كنند سـپس چمن كاری را در مناطق خالی انجام می دهند. چـمن بيـشترين نقش را در تصفـيه هوا وكـاهـش آلــودگی هوا را در مـحـيط های شـهري بـر عـهـده دارد. چـمــن را هــر 15روز يـكبار باید كـوتاه كرد که با این کار گرد وخاك و ذرات مـعلـق بـر روی سـطـح بـرگ چـمن ها نـشـسته با چمن زنی از محيط خـارج مـی شـود.

نظرات کاربران
UserName