فانوس دریایی واشنگتن
از گذشتههای دور ایرانیان در سواحل خلیج فارس و دریای عمان ساختمانهای بلند میساختند و بر فراز آنها آتش میافروختند. این ساختمانها خَشاب نام داشت. خشاب نقاط کم عمق آب را مشخص مینمود و وظیفه خبررسانی را بر عهده داشتهاست. شرح مکتوب خَشاب در سفرنامه نئارک (نئارخوس) دریاسالار اسکندر مقدونی، سفرنامه ناصرخسرو نوشتههای مسعودی -تاریخنگار ایرانی- و ادریسی آورده شدهاست
نظرات کاربران
UserName