فانوس دریایی قشنگ
از فانوس های دریایی برای علامت گذاری سواحل خطرناک نیز استفاده می شده است . این فانوس ها برای ناو بری هوایی نیز فایده داشته است . ولی با توجه به هزینه سنگین نگهداری آن ها تعداد آن ها رو به زوال است .
نظرات کاربران
UserName