فانوس دریایی کالیفرنیا
واژه فانوس از زبان یونانی به فارسی آمده و یونانی آن فاروس است. هماکنون در بسیاری از زبانهای اروپایی فانوس را فارو مینامند
نظرات کاربران
UserName