عکس خنده دار(تقابل سنت ومدرنیته)
خنده واکنشی صدادار به احساس خوشحالی، یا لذت درونیست. عوامل متعددی نظیر شنیدن یک جوک یا مورد غلغلک قرار گرفتن میتواند باعث پیدایش خنده شود. خنده در رفتار انسان و بعضی از حیوانات دیده میشود. خنده جزوی از رفتار انسانی است که به وسیله مغز برای تنظیم احساسات تولید میشود، و بدین وسیله انسانها را در روابط اجتماعی کمک میکند. خنده در دید روانشناسی، نشانهای برای برقرار کردن رابطهای مثبت با دیگران است. خنده گاهی میتواند دارای گیرایش باشد و خنده یک نفر باعث پیدایش خنده در دیگران شود. این میتواند دلیل محبوبیت استفاده از صدای خنده در نمایشهای کمدی را توضیح دهد.
نظرات کاربران
UserName