عکس خنده دار(پیروزی لاک پشت بر خرگوش درمسابقه ی دو)
خنده واکنشی صدادار به احساس خوشحالی، یا لذت درونیست. عوامل متعددی نظیر شنیدن یک جوک یا مورد غلغلک قرار گرفتن میتواند باعث پیدایش خنده شود. خنده در رفتار انسان و بعضی از حیوانات دیده میشود. خنده جزوی از رفتار انسانی است که به وسیله مغز برای تنظیم احساسات تولید میشود، و بدین وسیله انسانها را در روابط اجتماعی کمک میکند. خنده در دید روانشناسی، نشانهای برای برقرار کردن رابطهای مثبت با دیگران است. خنده گاهی میتواند دارای گیرایش باشد و خنده یک نفر باعث پیدایش خنده در دیگران شود. این میتواند دلیل محبوبیت استفاده از صدای خنده در نمایشهای کمدی را توضیح دهد.
نظرات کاربران
UserName