عکس گرافیکی( پایان خونین یک شکست)
گرافیک رایانهای یا گرافیک کامپیوتری (Computer graphics) یکی از قدیمیترین شاخههای علوم رایانه است که به ترسیم، تغییر، و کار با تصاویر به شیوههای محاسباتی و رایانهای اقدام مینماید. گرافیک رایانهای یکی از پرجاذبهترین و وسیعترین کاربردهای رایانههاست. بازیهای رایانهای، برنامههای ساخت پویانمایی دوبعدی و سهبعدی، شبیهسازیهای محاسباتی*[۱]، و پردازش تصاویر را میشود بهعنوان چند نمونه نام برد.
نظرات کاربران
UserName