سنگ مرمر
سنگ مرمر از سنگهاي دگرگون شده است که از دگرگوني سنگ آهک بوجود آمده است. کاني اصلي تشکيل دهنده آن کلسيت است. از اين سنگ به صورت گستردهاي براي مجسمه سازي استفاده شده است. نماي بناي تاج محل از سنگ مرمر است.
نظرات کاربران
UserName