پرتاب موشک

موشَک پرتابهای است که با نیروی واکنش ناشی از خروج گاز (معمولاً ناشی از سوختن سوخت) حرکت میکند. در موشک ماده اکسیدکننده نیز به همراه سوخت حمل میشود و سوختن سوخت در آن نیاز به اکسیژن هوا ندارد. از این دید موشک کاملا شبیه راکت است. تنها تفاوت اساسی موشک و راکت در امکان هدایت موشک پس از پرتاب است. در حقیقت موشک نوعی راکت هدایت شونده میباشد.موشکها از دید سوخت به دو دسته موشک با سوخت مایع و موشک با سوخت جامد بخش میشوند.

نظرات کاربران
UserName