بمب

بمب نوعی جنگافزار است که شامل محفظهای پرشده از مواد منفجره است که پس از پرتاب و برخورد با هدف منفجر میشود.

نظرات کاربران
UserName