سگ بازرسی وبازرسان

جَنگ، پیکار، نبرد یا زورآزمایی میان دو یا چند گروه/نفر است که ممکن است با خشونت شدید همراه باشد. جنگ میان ملتها/کشورها از شدیدترین و پر تلفاتترین جنگها میتواند باشد. هر چند واژه جنگ اغلب برای نبرد و پیکارهای فیزیکی که به هدف نابودی و یا رساندن آسیب جسمانی است، بکار برده میشود؛ ولی این واژه برای مجادلههای لفظی که تنها بر پایه سخن و حملههای کلامی میباشند نیز کاربرد دارد.

نظرات کاربران
UserName