مرد جنگجو

علل به وجود آمدن جنگها همانند علل رقابت میان افراد است. پرخاشگری و غرور، به چنگ آوردن، غذا، زمین، منابع و سوخت و سیادت بر دیگران در مورد گروهها و دولتها نیز مانند انسانها باعث آغاز جنگ میگردد. علت وقوع جنگ می تواند دفاع ار سرزمین، امنیت، استقلال وآزادی وحفظ شرف و دین وناموس یک کشور باشد .

نظرات کاربران
UserName