غرق شدن در باتلاق

باتلاق پهنهای از زمین پست است که از رطوبت اشباع شده و معمولاً رستنیهایی بر آن روئیده باشد و بر خلاف مانداب پوشیده از آب نیست و بر خلاف خلاش رستنیهای آن در حال پوسیدن نیستند، گرچه واژههای باتلاق و مانداب و خلاش به طور مترادف هم استفاده شدهاند

نظرات کاربران
UserName