مرد مسلح درهلی کوپتر

بالگرد، چرخبال یا هلیکوپتر هواگردی است که برخاستن و پیشرانش آن به وسیله یک یا دو چرخانه افقی بزرگ صورت میگیرد. چرخانهٔ یک بالگرد را پروانه مینامند.بالگردها را در رده هواگردهای گردندهبال طبقهبندی کردهاند تا بتوان آنها را از هواگردهای ثابتبال مشخص کرد. بالگرد در دنیای امروز یکی از مهمترین و پراستفادهترین وسایل حمل و نقل به شمار میآید. این وسیله که در سه محور میتواند حرکت کند. یک خلبان هلیکوپتر باید از دو دست و دو پای خود برای خلبانی استفاده کند که این امر نیاز به مهارت و قدرت تفکر بالا دارد.

نظرات کاربران
UserName