نقشه ی جغرافیایی
واژهٔ جغرافیا عربیشده ژئوگرافیا (به یونانی: γεωγραφία) است که معنی واژهبهواژهاش گیتی نگاری است. جغرافیا مطالعهٔ زمین و اراضی، سیما، جمعیت و پدیدههایش است.
نظرات کاربران
UserName