نقشه ی جغرافیایی
نقشه، تصویری است از پدیده های سطح زمین که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است.نقشه انواع مختلفی دارد و جغرافیایی از عکس های هوایی و ماهواره ای استفاده می کنند. پس از تهیه ی عکس های هوایی ، با استفاده از وسایل پیشرفته آن ها را به نقشه تبدیل می کنند.برای تهیه نقشه باید از بالا به صورت عمودی به پدیده های روی زمین نگاه کرد نه به صورت مایل. برای تهیه نقشه ی ساده ای از یک کوه از نقاط هم ارتفاع بر روی آن کوه استفاده می کنند یک سیب زمینی بردارید پس از رسم دایره هایی بر روی سیب زمینی آن را به طور عمودی نیز به دو قسمت تقسیم کنید. در این حالت محل تماس دایره با دو لبه ی سیب زمینی را در نظر بگیرید هر یک از این دو نقطه با هم ارتفاع یکسانی دارند. در واقع ارتفاع همه ی نقاط روی هر دایره یکسان است.
نظرات کاربران
UserName