نقشه ی جغرافیایی
نقشهنگاری نمایش سطح زمین با استفاده از نمادهای انتزاعی است(نقشهسازی). اگرچه زیررشتههای دیگر جغرافیا برای ارایهٔ تجزیه و تحلیلهایشان به نقشهها تکیه میکنند، ولی ساخت واقعی نقشهها به اندازهٔ کافی مجرد هست که بتوانیم جداگانه در نظر بگیریمش . نقشهنگاری از گردهمایی پیشنویس فنون به صورت دانش واقعی سر برآوردهاست.
نظرات کاربران
UserName