کره ی جغرافیایی
در كتاب خصال از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده فرمود پروردگار دوازده هزار عالمى را آفريده است كه هر يك بزرگتر است از هفت آسمان زمين و بر هر يك از اين عوالم نيز پنهان است كه براى آفريدگار عوالم ديگريست. و نيز در كتاب خصال از حضرت باقر عليه السّلام روايت شد، كه فرمود پروردگار عوالم هفتگانه‏اى را آفريد كه هيچ يك از فرزندان آدم نبوده و آنها را از آب و گل آفريد و هر يك از آنها را پس از ديگرى در زمين سكونت داد و سپس پروردگار آدم ابو البشر را آفريد و فرزندان آدم را نيز از او بيافريد
نظرات کاربران
UserName