کره ی جغرافیایی

واژهٔ جغرافیا عربیشده ژئوگرافیا (به یونانی: γεωγραφία) است که معنی واژهبهواژهاش گیتی نگاری است. جغرافیا مطالعهٔ زمین و اراضی، سیما، جمعیت و پدیدههایش است.

نظرات کاربران
UserName