نقشه ی جغرافیایی
در جغرافیا برای نمایش دادن هر موضوعی نقشه ی خاصی تهیه می کنند، مثلاً ناهمواری ها، میزان بارندگی در یک منطقه، راه های یک کشور، یا پراکندگی جمعیت و شهر و روستا و ...
نظرات کاربران
UserName