نقشه ی جغرافیایی
جغرافیا به عنوان پلی میان انسان و علوم فیزیکی، به دو شاخهٔ اصلی جغرافیای انسانی و جغرافیای فیزیکی تقسیم شدهاست.
نظرات کاربران
UserName