کوسه نوک تیز
کوسهها ماشینهای هستند که برای شکار تنظیم شدهاند. آنها که متکی به حس شنوایی مخصوصشان برای گرفتن شکار هستند، میتوانند ارتعاش صدا را در فاصلهای بیش از ۳,۰۰۰ پا تشخیص دهند. کوسهها مخصوصاً به ارتعاشات با بسامد پایین که از طرف شکار منتشر میشوند، حساسند. ارتعاش صدای بلندگوها که شبیه صدای ماهی زخمی است، کوسهها را به حالت جنون و از خود بیخودشدگی میبرد. هرچه که کوسه به شکار نزدیکتر میشود، حس بویاییاش بیشتر به کار میافتد. کوسهها میتوانند یک قطرهٔ خون را در ۲۵ گالن آب تشخیص دهند
نظرات کاربران
UserName