کوسه بزرگ سفید
کوسه سفید یا کوسه بزرگ سفید یا مرگ سفید در آبهای ساحلی تمام اقیانوسهای جهان زندگی میکند.این کوسه به خاطر اندازه بزرگش به خوبی شناخته شدهاست.اندازه بزرگترین این جانورها به ۶ متر طول و ۲۲۴۰ کیلوگرم وزن میرسد.[۲] این کوسه در ۱۵ سالگی بالغ میشود تا بیش از ۳۰ سال میتواند زندگی کند.کوسه سفید به عنوان بزرگترین ماهی شکارچی شناخته شده است و یکی از اصلیترین شکارچیان پستانداران دریایی است.همچنین این جانور در بالاترین مکان در زنجیره غذایی دریایی و بالاتر از انواع ماهیها و فکها و پرندگان دریایی قرار میگیرد.
نظرات کاربران
UserName