سیستم هواپیمای جنگی

جنگنده نوعی هواگرد نظامی است که بیشتر برای جنگ هوایی یا داگ فایت با هواپیماهای دیگر ساخته میشود. جنگندهها معمولاً هواپیماهایی کوچک و سریع هستند. جنگندههای امروزی دارای سامانههای پیشرفته الکترونیکی برای ردگیری هدفهای دشمن و جنگ الکترونیک و هدفگیری همزمان چند هدف هستند. برخی جنگندهها توانایی پرتاب بمب و موشک هوا به زمین دارند. به این گونه هواپیماهای جنگنده بمبافکن میگویند.در زبان فارسی به هواپیمای جنگنده، شکاری نیز میگویند.

نظرات کاربران
UserName